РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН

За директори За учители Училищна мрежа Структура Прием Външно оценяване За ученици

Обратно Начало Нагоре Напред

Начало
Началник РУО
Отдел ОМДК
Отдел АПФСИО
Админ. услуги
За нас

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
В РУО - СЛИВЕН
отвори
-----------------------------------------------------------------------------------------

Tерминално устройство за извършване на плащания

С цел подобряване качеството на административните услуги, предоставяни от Регионално управление на образованието - Сливен и в изпълнение на чл. 4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, в РУО - Сливен е внедрен ПОС терминал за събиране на такси от граждани. Устройството се намира в стая 208 на РУО - Сливен. Разплащанията се осъществяват чрез карти VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика, издадени от доставчици на платежни услуги, опериращи на територията на Р България.

 

Признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави отвори

ЗАЯВЛЕНИЕ


ПРОТОКОЛ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ
 

 

Признаване на клас, завършени етапи на училищно обучение или степени на образование по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС отвори

 

ЗАЯВЛЕНИЕ


ПРОТОКОЛ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване дубликат на документ

 

СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТЕ, С КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИМА ПОДПИСАНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

 

Номерацията на френските класове и съответствието им с българските

 

Държави, подписали Хагската конвенция за премахване на изискването за
легализация на чуждестранни публични документи ( 1961 г.)

 

Заявление за възстановяване на внесена такса от заявителя

 

ПРАВИЛА
за работа на експертната комисия по признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация, съгласно Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите на учениците, изд. от Министерство на образованието и науката

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
за идентичност на лице с различни имена 

-----------------------------------------------------------------------------------------


Издаване на удостоверение за осигурителен доход /УП 2/ - образецИздаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на

 осигурявани лица /УП 3/ - образец
 

-----------------------------------------------------------------------------------------


Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга - образец

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Предоставяне на достъп до обществена информация

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на Регионално управление на образованието - Сливен за 2017 г. /съгласно чл. 15а, ал.3 от ЗДОИ - отвори
 

Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация на РУО - Сливен -  отвори

 

Заявление - образец за достъп до обществена информация  изтегли

 

Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя изтегли

 

Годишен отчет на РУО - Сливен по Закона за достъп до обществена информация за 2016 година отвори

 

Годишен отчет на РУО - Сливен по Закона за достъп до обществена информация за 2017 година отвори

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

Вътрешни правила за прозрачно управление и противодействие на корупцията отвори

 

Регионалното управление на образованието- СЛИВЕН пряко се ангажира с прозрачно управление и  превенция и противодействие на корупцията, като си поставя следните конкретни цели отвори

-----------------------------------------------------------------------------------------