РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
ОБЩИНА СЛИВЕН
Име на учебното заведение - адрес Име, презиме, фамилия длъжност Вх. № и дата на подаване на декларацията Изразено съгласие за публикуването на декларацията
ГПЗЕ "Захари Стоянов" - гр. Сливен Ефросина Димитрова Кисьова  директор РД –28 – 159 от 18.01.2016 г.
РД –28 – 160 от 18.01.2016 г.
Не
НУ "Васил Левски" – гр. Сливен Николай Андреев Кадирев директор РД - 22 – 75 от 07.01.2009 г. Не
OУ "Св. Паисий Хилендарски" - с. Сотиря Стоян Костадинов Георгиев директор РД – 22 – 298 от 20.01.2009 г. Не
OУ "Хаджи Димитър" - с. Селиминово  Добринка Тодорова Тодорова  директор РД -22 – 222 от 15.01.2009 г. Не
НУ "Христо Ботев" - с. Чинтулово Нина Йорданова Лазарова директор РД -28 – 2239 от 20.06.2016 г.,
РД -28 – 2240 от 20.06.2016 г.,
РД -28 – 2809 от 01.08.2016 г.,
РД -28 – 2810 от 01.08.2016 г.
Не
ОУ "Братя миладинови" - с. Злати войвода Николай Иванов Даков  директор РД-28-2270 от 12.06.2015 г. Не
ОУ "Васил Левски" - с. Стара река Дияна Савова Димитрова директор РД -22 – 117 от 08.01.2009 г. Не
ОУ "Димитър Петров" – гр. Сливен Силвия Аврамова Георгиева директор РД - 28 –4056 от 04.09.2012 г.    
РД-28-246 от 24.01.2013 г.
Не
ОУ "Д-р Иван Селимински" – гр. Сливен Ваня Василева Пенчева директор РД - 22 - 21 от 05.01.2009 г. Не
ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Жельо войвода Румяна Георгиева Кираджиева - Курдова  директор РД-22-4509 от 15.07.2011 г. 
РД – 28 – 410 от 27.01.2012 г.
Не
ОУ "Елисавета Багряна" – гр. Сливен Величка Владимирова Христова  директор РД – 22 – 151 от 09.01.2009 г. Не
ОУ "Найден Геров" - с. Гавраилово Мадлена Янакиева Георгиева  директор РД – 22 – 39 от 06.01.2009 г. Не
ОУ "П. Хитов" - Сливен Петя Йорданова Танева директор РД – 28 – 57 от 01.09.2017 г. 
РД – 28 – 58 от 01.09.2017 г.
Не
ОУ "Св. Кл. Охридски" - с. Блатец Иван Димитров Узунов директор РД-22-1758 от 04.04.2011 г. 
РД - 22 - 408 от 27.01.2012 г.
Не
ОУ "Братя Миладинови" – гр. Сливен Митко Русев Митев директор РД - 22 – 80 от 07.01.2009 г. Не
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр.Сливен Николай Маринов Ботушаров  директор РД - 22 – 18 от 05.01.2009 г. Не
ОУ "Св.П. Хилендарски" - с. Тополчане Николай Динев Калчев директор РД -28-3620 от 08.09.2014 г. Не
ОУ "Св.П. Хилендарски" - с. Тополчане Николай Динев Калчев директор РД -28-3190 от 11.08.2015 г. Не
ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - с. Камен Силвия Михова Забунова директор РД – 28 – 3511 от 11.07.2012 г.
РД-28-249 от 24.01.2013 г.
Не
ОУ "Хаджи Димитър" - с. Бяла Велика Петкова Маринова директор РД – 28 – 2817 от 02.08.2016 г.  
РД – 28 – 2818 от 02.08.2016 г.   
Не
ОУ "Хр. Смирненски" - гр. Кермен Татяня Костадинова Башева - Кънева директор РД – 28 – 09 от 04.01.2016 г.
РД – 28 – 10 от 04.01.2016 г.
Не
ОУ "Христо Ботев" – гр. Сливен Денко Кирилов Делчев директор РД - 22 - 35 от 06.01.2009 г. Не
ОУ "Христо Ботев" - с. Самуилово Елена Георгиева Папалезова директор РД – 22 – 19 от 05.01.2009 г. Не
ОУ "Черноризец Храбър" - с. Крушаре Пеню Стойчев Дичев директор РД – 28 – 59 от 01.09.2017 г. Не
ОУ "Черноризец Храбър" - с. Крушаре Пеню Стойчев Дичев директор РД – 28 – 60 от 01.09.2017 г. Не
ОУ "Юрий Гагарин" – гр.Сливен Галя Христова Илиева директор РД - 22 -153 от 09.01.2009 г. Не
ПМГ “Добри Чинтулов” - гр. Сливен Мариана Стоянова Милева директор РД – 28 – 407 от 27.01.2012 г.
РД – 22 – 3854 от 17.09.2010 г.
Не
СОУ "Йордан Йовков" – гр.Сливен Диана Христакиева Кънева  директор РД - 22 -20 от 05.01.2009 г.  Не
СОУ "К. Константинов"- гр. Сливен Веселина Георгиева Тонева директор РД – 28 – 11 от 04.01.2016 г. 
РД – 28 – 12 от 04.01.2016 г.
Не
СУ "П. К. Яворов" – гр. Сливен Даниела Николаева Павлова  директор РД - 28 - 4630 от 14.12.2016 г.
РД - 28 - 4629 от 14.12.2016 г.
Не
СОУ "Х. М. Пашов" - гр.Сливен Костадин Иванов Славов директор РД - 22 - 41 от 06.01.2009 г. Не
СУ "Димитър Рохов" – гр. Сливен Наташа Иванова Иванова директор РД –22 –112 от 08.01.2009 г. Не
ХГ "Дамян Дамянов" - гр. Сливен Жельо Радев Радев директор РД –28 – 3194 от 23.07.2014 г. Не
ПГ по механотехника - гр. Сливен Татяна Минчева Петкова директор РД –28 – 52 от 07.08.2017 г.
РД –28 – 53 от 07.08.2017 г.
Не
ПГИ " Проф.д-р Д.Табаков" - гр. Сливен Димитър Николаев Добрев директор РД –28 –3008 от 23.08.2016 г.
РД –28 –3009 от 23.08.2016 г.
Не
СПГСГ "Арх.Георги Козаров " - гр. Сливен Живка Стоянова Димитрова директор РД –28 –3861 от 12.09.2014 г.
РД –28 –3871(1) от 31.08.2015 г.
РД –28 –3871(2) от 31.08.2015 г.
Не
ПГТО " Добри Желязков " - гр. Сливен Даниела Костова Караманова директор РД –12 –539 от 01.02.2012 г.
РД –28 –3876 от 14.08.2012 г.
Не
ПГЕЕ "Мария Склодовска - кюри" - гр. Сливен Добри Стефанов Маргенов директор РД –22 –79 от 07.01.2009 г. Не
ПГХТ "Акад. Неделчо Неделчев" - гр. Сливен Лиляна Анастасова Якимова директор РД –22 –33 от 06.01.2009 г. Не
СУ " Аргира Жечкова " - гр. Сливен Даниела Костова Караманова директор РД –22 –3138 от 09.07.2010 г.
РД –22 –5408 от 26.09.2011 г.
Не
ЦСОП " д-р Власаки Шуманов" - гр. Сливен Марияна Иванова Телева директор РД –22 –212 от 14.01.2009 г. Не
ОБЩИНА КОТЕЛ  
Име на учебното заведение, адрес Име, презиме и фамилия Длъжност Вх. № и дата на подаване на декларацията Изразено съгласие за публикуването на декларацията
НУ ”Н.Бозвели” - с. Малко село Стефка Иванова Стойчева-Шомова директор РД -28 – 4055 от 04.09.2012 г. Не
ОУ "Г.С. Раковски" - с. Пъдарево Боряна Янкова Бояджиева директор РД - 28 - 4230 от 30.11.2015 г.
РД - 28 - 4231 от 30.11.2015 г.
Не
ОУ "Д. Камбуров" - с. Стрелци Марияна  Куцарова  директор РД – 28 -8 от 27.02.2017 г.
РД – 28 -9 от 27.02.2017 г.
Не
ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Филаретово Джахит Мустафа Кобак директор РД -22 -106 от 08.01.2009 г. Не
ОУ "Кап. П. Пърмаков" - с. Градец Мария Иванова Раева директор РД – 22-114 от 08.01.2009 г. Не
ОУ "Н.Й. Вапцаров" - с. Ябланово Ангел Хиндов Огнянов  директор РД -22 -6045 от 22.11.2011 г.   
РД-28-3805 от 01.08.2012 г.
Не
ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - с. Кипилово Иванка Стефанова Момчарова директор РД – 28- 2642 от 01.07.2015г. Не
ОУ "Хаджи Димитър" - с. Соколарци Ремзи Алиосман Ахмед  директор РД-22-4135А от 11.09.2009 г   
РД - 28 -413 от 27.01.2012 г.
Не
ОУ "Христо Ботев" - с. Мокрен Ивана Йорданова Игнатова директор РД – 22- 209 от 14.01.2009 г. Не
ОУ "Христо Ботев" - с. Тича Борислава Николова Папукчиева директор РД – 28-3399 от 01.09.2015 г. Не
СОУ "Г.С.Раковски" - гр. Котел Стефан Панайотов Дондев директор РД – 28 - 54 от 07.08.2017 г. Не
СОУ "Г.С.Раковски" - гр. Котел Стефан Панайотов Дондев директор РД – 28 - 55 от 07.08.2017 г. Не
  ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА 
Име на учебното заведение, адрес Име, презиме и фамилия Длъжност Вх. № и дата на подаване на декларацията Изразено съгласие за публикуването на декларацията
НУ "Любен Каравелов" - гр. Нова Загора  Пенка Христова Калина - Колева  директор РД - 28 - 2 /18.01.17 г.
РД - 28 - 3 /18.01.17 г.
Не
НУ "Св.П. Хилендарски" – гр. Нова Загора Георги Симов Георгиев директор РД - 22 – 37 от 06.01.2009 г. Не
НУ "Д-р Петър Берон" - с. Караново Пенка Георгиева Желязкова директор РД - 28- 423 от 30.01.2014 г.
РД - 28- 3773 от 16.07.2013 г
Не
ОУ "Злати Терзиев" - с. Баня Даниела Йорданова Димитрова директор РД-28-3097 от 30.08.2016 г.
РД-28-3096 от 30.08.2016 г.
РД-28-587 от 19.02.2016 г.
РД-28-588 от 19.02.2016 г.
Не
ОУ "Ил. Макариополски"- с. Л. махала Мария Борисова Михайлова директор РД - 22- 177 от 12.01.2009 г. Не
ОУ "П.Р.Славейков" - с. Кортен Боянка Георгиева Славова директор РД - 22- 135 от 09.01.2009 г. Не
ОУ "Св.П. Хилендарски" – с. Стоил войвода Недка Динева Кирова  директор РД – 28 -927 от 11.03.2013 г.
РД – 28 -844 от 11.03.2016 г.
РД – 28 -845 от 11.03.2016 г.
Не
ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - с. Коньово Лена Савова Георгиева  директор РД - 22- 5863 от 04.11.2011 г. Не
ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - с. Коньово Лена Савова Георгиева  директор РД - 28-4276 от 05.11.2015 г. Не
ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - с. Коньово Лена Савова Георгиева  директор РД - 28-4275 от 05.11.2015 г. Не
ОУ "Христо Ботев" - с. Съдиево Зунка Драганова Петрова директор РД – 22 -182 от 12.01.2009 г. Не
ОУ "Христо Смирненски" - гр. Нова Загора Нарцис Николов Цакински директор РД - 22 – 32 от 06.01.2009 г. Не
ПГ по селско стопанство - гр. Нова Загора Юлия Петкова Стефанова директор РД – 22 – 109 от 08.01.2009 г. Не
ПУ "Акад. Т. Самодумов" - гр. Нова Загора Радостина Йорданова Иванова директор РД - 22- 104 от 08.01.2009 г. Не
СОУ "Иван Вазов" - гр. Нова Загора Диана Русева Тошева директор РД - 28 – 3187 от 11.08.2015 г. Не
СОУ "Христо Ботев" - гр. Нова Загора Бойка Георгиева Няголова директор РД - 28 – 3188 от 11.08.2015 г. Не
ПГТТ "А. Димитров" - гр. Нова Загора Станка Георгиева Динева директор РД - 28 – 50 от 10.07.2017 г.
РД - 28 – 51 от 10.07.2017 г.
Не
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА  
Име на учебното заведение, адрес Име, презиме и фамилия Длъжност Вх.№ и дата на подаване на декларацията Изразено съгласие за публикуването на декларацията
НУ "Христо Ботев" - с. Оризари Галена Георгиева Воротинцева директор  РД – 28 - 40 от 30.05.2017 г.
РД – 28 - 41 от 30.05.2017 г.
Не
ОУ "Н.Й. Вапцаров" - с. Бяла паланка Нехат Ахмедов Кечеджиев директор  РД-28-2805 от 01.08.2016 г.
РД-28-2806 от 01.08.2016 г.
Не
ОУ "Никола Прокопиев" - с. Сборище Таня Стойкова Яначкова директор  РД – 22 -196 от 13.01.2009 г. Не
СУ "Г. Каравелов" - гр. Шивачево Динко Василев Динев  директор РД – 28 - 4632 от 14.12.2016 г.
РД – 28 - 4631 от 14.12.2016 г.
Не
СОУ "Неофит Рилски" - гр. Твърдица Петранка Георгиева Минчева  директор  РД – 22 -113 от 08.01.2009 г. Не
Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на директорите на държавните училища >>>
РУО - Сливен >>>