МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ. 611 002, ФАКС: 663 011, e-mail: rio_sliven@mon.bg

За директори За учители Училищна мрежа Структура Прием Външно оценяване За ученици

 

 

Свободни места след трето класиране след завършено основно образование  отвори

Свободни места за трето класиране след завършено основно образование  отвори

Подаване на документи за участие в трето класиране на ученици след завършено основно образование  отвори

Първо класиране на ученици след завършено основно образование  отвори

Списък на паралелките с кодове - прием за  учебната 2018/19 г.

На вниманието на седмокласниците и на техните родители - Подаване на заявления за участие в класиране

Заявление за участие в първи/трети етап/ на класиране

Уважаеми родители и ученици,

адресите на сайтовете, на които ще се подават електронно заявления за класиране на ученици след завършено основно образование са

priem.mon.bg и 7klas.mon.bg.

Двата сайта ще работят едновременно и данните от тях ще постъпват в една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

Заповед относно ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи от приемните изпити чрез тест

СТАТИСТИКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА В 7 КЛАС - 2018 Г.

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 Г.

Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година
 

Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

 

Заповед РД 09-628/29.03.2018 г.

Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/19 г. /Приложение 1/

Образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици за учебната 2018/19 г. /Приложение 2/

Инструктаж за учителите консултанти на ученици със СОП /Приложение 3/

Номенклатура на специалните образователни потребности /Приложение 4/


 

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Учебно-изпитните програми са утвърдени със Заповед № РД09-74/19.01.2018 г. на министъра на образованието и науката

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕРАЗКАЗ С ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

МАТЕМАТИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

МУЗИКА

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г., бр. 74 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 73 от 2009 г., бр. 58 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2015 г.) и Инструкция № 1 от 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ

 

 

 
 

 

  

Обратно Начало Напред