МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ. 611 002, ФАКС: 663 011, e-mail: rio_sliven@mon.bg

За директори За учители Училищна мрежа Структура Прием Външно оценяване За ученици

 

 

Свободни места за трето класиране след завършено основно образование  отвори

Подаване на документи за участие в трето класиране на ученици след завършено основно образование  отвори

Първо класиране на ученици след завършено основно образование  отвори

Списък на паралелките с кодове - прием за  учебната 2018/19 г.

На вниманието на седмокласниците и на техните родители - Подаване на заявления за участие в класиране

Заявление за участие в първи/трети етап/ на класиране

Уважаеми родители и ученици,

адресите на сайтовете, на които ще се подават електронно заявления за класиране на ученици след завършено основно образование са

priem.mon.bg и 7klas.mon.bg.

Двата сайта ще работят едновременно и данните от тях ще постъпват в една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

Заповед относно ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи от приемните изпити чрез тест

СТАТИСТИКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА В 7 КЛАС - 2018 Г.

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 Г.

Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година
 

Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

 

Заповед РД 09-628/29.03.2018 г.

Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/19 г. /Приложение 1/

Образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици за учебната 2018/19 г. /Приложение 2/

Инструктаж за учителите консултанти на ученици със СОП /Приложение 3/

Номенклатура на специалните образователни потребности /Приложение 4/


 

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Учебно-изпитните програми са утвърдени със Заповед № РД09-74/19.01.2018 г. на министъра на образованието и науката

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕРАЗКАЗ С ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

МАТЕМАТИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

МУЗИКА

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г., бр. 74 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 73 от 2009 г., бр. 58 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2015 г.) и Инструкция № 1 от 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ

 

 

 
 

 

  

Обратно Начало Напред