ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ ОБЛАСТ СЛИВЕН

 

 

 

            На 18.02.2011 г. в сградата на Общинска администрация – Нова Загора се проведе работна среща на г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен с началници на отделите по образование на общинските администрации в област Сливен  - г-н Йордан Берберов от Община Сливен, г-жа Соня Петрова от Община Нова Загора и   г-н Златко Колев от Община Твърдица. Взеха участие и  г-н Боян Аксаков – началник на отдел „ИОМД” в РИО – Сливен, както  и експерти от РИО – Сливен.  Срещата беше открита от г-жа Галя Захариева – заместник-кмет на Община Нова Загора.

            Бяха обсъдени въпроси, свързани с целодневната организация на учебния ден – в национален план и в училищата на област Сливен. В разговора  бяха засегнати проблеми относно осигуряването на пътуването на учениците от гимназиален етап от малките населени места до училищата, целодневната организация на учебния ден за следващата учебна година, изискванията за предстоящия прием на ученици в І клас. Представителите на общинските администрации споделиха опит за осъществяване на храненето на учениците в училищата, финансирането на средищните училища, подобряване на сградния фонд и материално-техническата база.

            Г-жа Василева постави на вниманието на участниците в срещата въпросите за разработване на критерии за номиниране на директор на училище, детска градина или обслужващо звено, учител, възпитател, училищно настоятелство и др. за почетно отличие за принос в областта на образованието, инициирано от РИО – Сливен, във връзка с 1 ноември – Ден на народните будители, както и за награждаване на директори на училища с материални награди. Постъпиха предложения в критериите за награди на директори да се включат създаване на организация за целодневна организация на учебния ден, намаляване на процента на отпаднали и безпричинно отсъстващи ученици, липса на констатирани пропуски в ограмотяването на учениците, поддържане и обогатяване на сградния фонд  на училищата и др.

Очаква се тези и други текущи въпроси, свързани с осигуряването на оптимални условия за пълноценен образователно-възпитателен процес и с ефективното управление на училищата в област Сливен, да продължат да се дискутират на следващата среща на началника на РИО – Сливен с представители на отделите по образованието на общините. Планира се тя да се проведе през месец март в Котел.