GET-IN!

 

Gender, EThnicity – INtegration

through international school projects

 

Пол, Етническа принадлежност –

Интеграция чрез международни училищни проекти

От 18 до  21  май 2011 год. в гр. Хертогенбош, Холандия, се проведе за шести пореден път международната  конференция / контактен семинар GET-IN!, която тази година бе под надслов "Многообразието: предизвикателства и възможности в европейските  училища".

В конференцията взеха участие 78 делегати от 15 европейски страни. Най- голям бе

броят на  участниците от страната - домакин Холандия . Страни като Германия, Белгия, България, Исландия бяха представени с по един участник .

Г-жа Веселина Иванова Бонева – старши експерт по чуждоезиково обучение  в РИО-Сливен, взе участие в конференцията .Нейното посещение бе осъществено благодарение на одобрена за финансиране кандидатура за индивидуална мобилност по програма ”Учене през целия живот”, секторна програма „Коменски”, където Регионален инспекторат по образованието – Сливен е бенефициент .

Основни цели на конференцията бяха:

- да се създадат нови възможности за международни училищни проекти и международно  сътрудничество между училищата;

- да се ​​осигури намирането на партньори и подкрепа за планирането на проекти по програма "Коменски" (многостранни и двустранни партньорства), еТуининг партньорства, партньорства за познание "Грюндвиг" и други програми за учене през целия живот. От особено значение за РИО - Сливен бяха осъществените контакти с представители на местната власт от гр.Оден, Холандия  с които дискутирахме възможностите за евентуално регионално сътрудничество в бъдеще.
Особено важна цел на конференцията бе да се  
​​разпространят  нейните резултати и тя да  се превърне в Европейска мрежа  за обмен на добри практики и да осигури  обучение по проблемите на международните  проекти, изучаването на чужди езици и междукултурното  образование.

Конференцията даде възможност на учители, преподаватели, ръководители на образователни институции и експерти да обменят идеи, да участват  в семинари и да обсъдят възможности за по-нататъшно устойчиво сътрудничество между училищата .

По време на работните ателиета и семинарии се постави  акцент върху високия  процент на учениците с различен етнически произход, които рядко вземат участие в международни образователни проекти. Тези проекти се възприемат като важен принос за развитието на европейското гражданство и на образование с високо качество.
А за да се постигнем това качество е необходимо да работим за изграждането на по активно  европейско сътрудничество.