На 23.08 – 24.08.2011г. , в гр. Завед, обл. Разград се проведе работна среща  под ръководството на Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”, МОМН , с участието на директори на възпитателните училища - интернати и социално-педагогическите интернати от цялата страна, експерти от съответните области, на чийто територии функционира държавното специално училище, психолози, ресурсни учители и представител на ДПС към РУ на МВР, представител от „Корпуса на мира”, който работи с децата от интерната.

Срещата беше открита от директора на ВУИ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Завет, г-жа Каролина Димитрова в качеството си на домакин. След което се предостави думата на

г-жа Пенка Иванова, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”, г-жа Вени Вучкова – държавен експерт, г-жа Илияна Кехайова – главен експерт от същата дирекция.

На работното съвещание се поставиха важни въпроси във връзка с готовността на специалните училища за новата учебна 2011/ 2012 година, проблеми свързани с организацията на учебно- възпитателния процес, въпроси свързани с децата със специални образователни потребности, развитието на професионалното образование, както и въпроси, залегнали в новата концепция на образованието. Изслушаха се представителите на Регионалните инспекторати по образованието, като се акцентира върху устойчивостта на взаимоотношенията между отделните институции и координацията на тяхната дейност.

            Имахме възможност да посетим класните стаи в училището, ресурсният кабинет, както и да проведем неформални срещи с представители на педагогическия и непедагогическия състав, да се запознаем с децата, настанени във ВУИ и с техния начин на живот.

            Изказваме благодарност на колегите от ВУИ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Завет за изключително радушното посрещане и много добрата организация на работа, за предоставената им възможност да обменим мисли и опит в съвместната ни дейност.