„Възможности за всеки. Интегриране и равенство между половете в Европейските младежки проекти”
  
 

Г-жа Веселина  Бонева – старши експерт по чуждоезиково обучение  в РИО-Сливен, взе участие в проведения от 2 до 10 юли 2011 год. в гр. Ключ, Босна и Херцеговина, обучителен курс финансиран по програма „Младежта в действие” на тема: „Възможности за всеки. Интегриране и равенство между половете в Европейските младежки проекти”.

Координатор, домакин и основен бенефициент по проекта е неправителствена  организация  „Centar Fenix”, гр.Сански Мост, Босна и Херцеговина.

В курса взеха участие 18 представители  от 8 европейски страни - Полша, Холандия, Румъния, Словения, Македония, Германия, България и страната домакин - Босна и Херцеговина.

Проектът "Възможности за всички? Интегриране и равенство между половете в европейските младежки проекти " има за цел  участниците да споделят опит и знания за това как могат да се насърчават равенството между половете и интегрирането в младежките проекти и как да се гарантира равенството между половете в  работата с младите хора.

В резултат на исторически, културни, традиционни, политически и обществени обстоятелства, момичета и млади жени, които съставляват повече от 50% от младите хора, са потенциално в  неравностойно положение, неравни, по-слабо представени, сексуално експлоатирани, ниско платени, и непропорционално безработни. Тези обстоятелства правят постигането на равенството между жените и мъжете, едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени нашите общества днес.

Участниците в курса разгледаха предизвикателствата, с които младите хора се сблъскват по отношение на равнопоставеността на половете, изследваха  актуалните тенденции за включване на въпросите на равнопоставеността на половете в работата с младежта, обмениха опит и добри практики за включване на въпросите  за равнопоставеността на половете в младежките  проекти и работата на младите хора като цяло, направиха  предложения за това как могат да бъдат приложени принципите на равенството между половете в работата с младежта в Европа и европейската политика за младежта.

По време на курса се създаде уеб блог :http://opportunitiesforall.wordpress.com/ и се подготвиха работни варианти на младежки проекти, с които участващите организации, в това число РИО Сливен могат да кандидатстват за финансиране по програма Младежта в действие към 01.09.2011 .