КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

„ДОБРИ ПРАКТИКИ В ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

 

           На 15 април 2011 г., от 9.30 ч. до 13.30 ч., в ПМГ „Добри Чинтулов” – Сливен се проведе Кръгла маса на тема: „Добри практики в гражданското образование” с ръководител проф. Румен Вълчев – програмен директор на Център „Отворено образование” и преподавател в Бургаския свободен  университет. Инициативата беше организирана от Областна администрация – Сливен, Регионален инспекторат по образованието – Сливен, ПМГ „Добри Чинтулов” – Сливен, Младежки дом – Сливен и МКБППМН към Община Сливен, а участие взеха представители на институции, директори на училища и на детски градини от област Сливен, учители, ученици, родители, доброволци от други държави.

            При откриването участниците и гостите бяха приветствани от г-н Марин Кавръков – областен управител на област Сливен и от г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен. Във встъпителните си думи проф. Вълчев подчерта, че идеята за гражданско образование е свързана с подготовка за живот в нашия свят, с придобиване на умения за решаване на проблеми, с общуване с природата и с другите, а добрият гражданин на своята малка общност е добър гражданин на страната си и на Европейския съюз. Преди провеждането на кръглата маса беше направена анкета с родители, ученици и учители от област Сливен с 14 въпроса, свързани с отговорното гражданско участие. След разглеждането й проф. Вълчев обобщи, че отговорите на младите хора у нас и по света са близки, т.е. те мислят по еднакъв начин.

            В рамките на инициативата гостите и участниците имаха възможността да наблюдават дебат на ученически отбори под ръководството на г-жа А. Николова от Младежки дом – Сливен. Темата „Българската образователна система подготвя /не подготвя/ успяващи хора и активни граждани” заинтругува всички в залата. Участниците умело защитиха позициите си и отговориха на зададените от гостите въпроси, представяйки активна гражданска позиция, след което бяха наградени от г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен.

            Програмата продължи с работа в групи, като се оформиха три работилници по  три направления: толерантност, екология и устойчиво развитие, проектно начало. В рамките на отделните работилници участниците имаха   възможността да се запознаят с  опита и добрите практики на училищата, детските градини и обслужващите звена от област Сливен и да споделят идеи за по-ефективни бъдещи  дейности.

След почивката модераторите на отделните групи направиха обобщение на дейността им в работилниците.  В направлението „Гражданско образование за толерантност” са предоставени 29 презентации, представляващи истински уроци по толерантност, от 21 училища от областта. Акцентът на дискусията е  поставен върху практиките за работа с деца в неравностойно положение, с малцинствените групи, с проблемите на младите хора в общуването с институциите, които проличаха по време на ученическия протест на 8 декември миналата година. Очертани са проблеми по отношение на работата с родителите  и родителските активи за приемане на децата в неравностойно положение в обществото, както и по отношение на уменията за общуване на родители и учители с децата.

В работилницата по екология и устойчиво развитие са представени материали от 14 училища и от една детска градина от Сливен, Нова Загора и с. Тича, община Котел. Презентациите са свързани с опита на училищата в извънкласните форми на работа – създаване на екоклубове, сайтове и т.н., както и с конкретни екологични проекти. Участниците са обединени от идеята, че екологичното възпитание започва от най-ранна детска възраст, а част от очерталите се проблеми са във връзка с финансирането на часове за екологично образование, както и с липса на актуални материали и литература.

В направлението по проектното начало са представени 12 училища и една детска градина от Сливен, Нова Загора, с. Бяла и с. Гавраилово, общ. Сливен. Участниците са се обединили около някои плюсове и минуси в работата по проекти в образователните институции. Очертано е мнението, че националните програми на МОМН представляват чудесна възможност за развитие на проектното начало, а все още има какво да се работи по отношение на подготовката на учениците за разработване на проекти, по отношение на възможностите за съфинансиране, по отношение на намиране на партньорства от страна на детските градини, както и по отношение на повече възможности за споделяне на опит.

            Всички презентации и материали от кръглата маса ще намерят място на електронната страница на РИО – Сливен, в раздел „Добри практики”, а изводите, обобщенията и предложенията ще бъдат изпратени в МОМН, в областната и в общинските администрации.

Паралелно с кръглата маса,  във фоайето на ПМГ „Добри Чинтулов” – Сливен беше представена изложба от творби на ученици от Национална художествена гимназия „Димитър Добрович” – Сливен, тематично свързани с гражданската позиция на българския ученик. В почивката желаещите участници и гости имаха възможност да разгледат Музея на  образованието в ПМГ „Добри Чинтулов”.

По мнение на проф. Вълчев и на присъстващите, кръглата маса беше интересна, полезна и изпълни целите си. Очаква се този формат на представяне на положителния опит и идеите за бъдещи дейности в областта на гражданското образование да се провежда ежегодно и да прерасне в учредяване на Национална конференция за добрите практики на училищата, детските градини и обслужващите звена в гражданското образование.