На 14 септември 2011 г., от 10.00 ч., в зала № 56 на РИО – Сливен, се състоя среща на г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен с представители на регионални и национални печатни и електронни медии. В проведения разговор бяха очертани някои моменти, свързани с готовността на РИО – Сливен, на училищата, детските градини и обслужващите звена от областта за първия учебен ден и за образователно-възпитателния процес през учебната 2011/2012 година: извършени ремонти, реализиране на държавния план-прием, осигуряване на учебници и учебни помагала, акценти в предстоящата контролна дейност на РИО – Сливен и др.