РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

за работна среща с представители на институции, имащи отношение към образованието и възпитанието на децата и учениците от област Сливен

 

 

            На 12.01.2011 г., от 14.00 ч., в зала № 56 на РИО – Сливен, по покана на г-жа Бисерка Василева – началник на Регионален инспекторат по образованието – Сливен,  се проведе работна среща с представители на различни институции от област Сливен, чиито задължения са свързани с образованието. В срещата участваха г-н Марин Кавръков – областен управител на област Сливен, г-н Пейчо Пейчев - заместник-областен управител, представители на четирите общински администрации, на МФВС, на дирекции, служби, комисии, дейностите на които по един или друг начин са свързани със здравето, възпитанието и условията на живот на нашите деца. Темата на работната среща беше: „Изграждане на устойчиви взаимоотношения между държавни и общински институции от област Сливен, имащи отношение към развитието на децата и тяхното образование”. Целта беше да се набележат и обсъдят възможностите за по-ефективно взаимодействие между институциите, РИО – Сливен, училищата, детските градини и обслужващите звена от област Сливен, за решаване на различни проблеми на децата, учениците, родителите и училищните ръководства. На вниманието на участниците в срещата бяха представени за обсъждане проблемите за опазване на живота и здравето на децата и учениците, посещаемостта на учебните занятия, транспорта на учениците, работата с деца в риск, осигуряването на достъпна архитектурна среда в училищата и др. Представителите на участващите в срещата институции споделиха някои свои практики, свързани с решаването на част от поставените проблеми, затруднения, както и идеи за бъдещи съвместни дейности.

На 25.01.2011 г., от 10.00 ч., в зала „Май” на Община Сливен, ще продължи обсъждането на поставените и на други въпроси, на работна среща в по-широк формат: на представители на институциите с отношение към образованието с директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в област Сливен. На срещата  ще се обсъди необходимостта и възможностите за  разработване на   проектопрограма за партньорство, за подпомагане работата на училищата и детските градини, за по-нататъшни съвместни действия с набелязани конкретни мерки и срокове за реализирането  им, в полза на подобряване на условията, при които се осъществява образователно-възпитателния процес в училищата на област Сливен, безопасността на децата ни в учебните сгради и извън тях, организирането на свободното им време и други.