МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Я

 

 

        

1.           1. На 19.05.2010 г. от 10 часа в Драматичен театър “ Ст. Киров”- Сливен се открива “ПАНОРАМА НА УЧИЛИЩАТА- 2010” за представяне на училищата,

               които ще осъществяват прием на ученици, след завършен VІІ и VІІІ клас за учебната 2010/ 2011 година.

                  Вратите на Панорамата ще бъдат отворени:

- на 19  май- от 10 часа до 18,30 часа;

- на 20  май- от 9 часа до 17.30  часа.

 

По предложение на Професионалните гимназии - СПГСГ, ПГИ, ПГМ, ПГТО- Сливен, ПГСС – Нова Загора, участници в проект “Традиции и иновации в професионалното образование”,

бенефициент по проекта – РИО – Сливен /по секторна програма Коменски, Регионални партньорства/- дните 19 и 20 май ще бъдат и Дни на отворените врати на професионалните гимназии

за посещение на ученици и родители.

 

            2. До 21 май 2010 г. в  РИО - Сливен се приемат документи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца,

           лишени от родителска грижа за профили, специалности от професии и непрофилирани паралелки, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

            Насочването на учениците се извършва по Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилираните гимназии, професионални гимназии и училища,

         утвърден от министъра на здравеопазването и съгласуван с министъра на образованието и науката.

                  Учениците подават в РИО – Сливен следните документи:

1. заявление с подредени желания/по образец,  получава се и се попълва в РИО/;

2.служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;

3. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации,

 документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия- за учениците  с с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания.

4. служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома - за  учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

5. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 4 от Закона за закрила на детето- за деца отглеждани в приемно семейство

                 

                    Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца,

                    лишени от родителска грижа, се явяват с документ за самоличност при подаването на   документите в    РИО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                  Приемането на документи  се осъществява в стая 57 на РИО- Сливен с работно време, както следва:

                  Сутрин -        от 09,30 часа до 13,00 часа

                  След обяд-     от 13,30 часа до 17,30 часа

                 

                  3. От 15 до 21 юни 2010 г.  в ІІІ ОУ “Д-р Ив. Селимински” – Сливен и СОУ “Иван Вазов” – Нова Загора учениците, завършили VІІ клас, ще подават заявление за участие в

                  класирането за прием по профили,  професии и специалности за учебната 2010/2011г..  В тези дни  училищата, които осъществяват прием след VІІ клас ще предоставят на  кандидатите

                информация и  информационни материали, свързани с обучението, което предлагат.