РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО– СЛИВЕН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

1.Всеки служител в РУО – Сливен изпълнява законосъобразно и целесъобразно своите задължения, с оглед най-отговорното разходване на бюджетни средства.

2.Служителят в РУО – Сливен не използва служебното си положение за лично облагодетелстване и не създава съмнение за злоупотреба с него.

3.Служителят в РУО – Сливен е длъжен да откаже неуместно предложение за облага, като не е необходимо да го приема с презумпцията, че би послужило като доказателство.

4. Служителят в РУО – Сливен следва да направи опит за идентификация на правещия предложението, да си подсигури свидетели – очевидци, както и да сезира чрез докладна записка началника на инспектората, а при необходимост и съдебните власти.

5. Служителят в РУО не следва да извлича лична или групова полза /финансова, материална, услуга/ от избора на фирми за доставки на консумативи, оборудване и др. доставки, възлагане на ремонти и др.

6. Служителят или група служители в РУО, притежаващи власт, не би следвало да се възползват от нея спрямо други лица.

7. Служителите в РУО при изпълнение на преките си служебни задължения трябва да се ръководят от принципите на прозрачност и отчетност.

8. Всеки служител в РУО – Сливен при работа с потребители спазва принципи за качествено и ефективно обслужване, основани на равнопоставеност, законност, откритост, безпристрастност и експедитивност, като защитава неприкосновеността на потребителя и не разкрива поверителна информация за него.

9.Служителите в РУО – Сливен нямат право да упражняват дейност, несъвместима със служебното им положение.

10.Служителят в РУО не следва да използва информацията, станала му известна при изпълнение на преките му служебни задължения.

11.Всеки служител в РУО изключва в действията си проява на всякаква пряка или непряка форма на дискриминация.