В периода от  1 декември до 10 декември 2011 г. в област СЛИВЕН бяха проведени  ДНИ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, със следната програма :

01 ДЕКЕМВРИ, Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия “Арх. Г. Козаров”- Сливен, 10:00 часа - “Приложение на нови технологии в строителството" - КСЕЛА България(обучение на учители и ученици );

02 – 03 ДЕКЕМВРИ, Професионална гимназия по селско стопанство - Нова Загора - Тренинг-обучение с ръководител от РААБЕ, по темите:

- Превенция на отпадането от училище;
- Повишаване на мотивацията за учене;
 

06 ДЕКЕМВРИ, 2011г, Професионална гимназия по селско стопанство - Нова Загора - Откриване на Благотворителен коледен базар на сувенири, изработени от учениците в учебните компании на ПГСС;

06 ДЕКЕМВРИ, 2011г. - Професионална гимназия по икономика “Проф.Д-р Д.Табаков” – Сливен, „Счетоводството не е скучно” - интерактивно състезание по счетоводство;

07-08 ДЕКЕМВРИ, заседателна зала на Областна администрация - Сливен – Тренинг-обучение с директори и помощник-директори на професионални гимназии, училища и колежи от област Сливен с конферентна връзка с представители на професионалното образование от Испания и Италия, ръководител - проф. Татяна Дронзина от СУ, тема: “

09 ДЕКЕМВРИ, заседателна зала на Областна администрация – Сливен – Кръгла маса: “БИЗНЕСЪТ И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕСЪТ”;

10 ДЕКЕМВРИ, ПГ по хотелиерство и туризъм "Акад.Н.Неделчев" – Сливен, семинар-практикум на тема: "Работа по проекти" с учителите по чужд език и учителите по професионална подготовка.

 

            Информация за дейностите по училища може да бъде намерена на интернет-страниците на  съответните училища.

           

Обучението на 7 и 8 декември на тема: “ЕВРОПЕЙСКИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ и ОБУЧЕНИЕ. СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020”, се проведе под ръководството на г-жа Татяна Дронзина, професор по политология в катедрата за политически науки при СУ “Св. Климент Охридски”.

 Директори и помощник-директори на професионални гимназии, училища и колежи от област Сливен имаха възможност да слушат, чрез чрез конферентна връзка,  лектори от Испания и Италия - г-н Анхел Миранда( Организация Дон Боско Интернешанъл и г-жа Анджела Еличо( Органиацията CIOF, занимаваща се с професионално образование за жени в социално рисково положениe). Предмет на лекциите и последвалата дискусия бяха въпросите, свързани с изграждането на ново европейско образователно пространство, тенденциите на промяната на целите и ролята на професионалното образование и обучение - обучение за формиране на компетенции, Европейска и национални квалификационни рамки, валидиране на компетенциите от неформалното обучение, качество на професионалното образование и обучение и др.

В рамките на обучението, на живо, лектори бяха и г-жа Мария Меса и г-жа Белен Меса - собственици на частна образователна институция в Гренада, Испания( Висш център за обучение на възрастни - за обучение обучение по туризъм, местно развитие, икономика, управление). Темата на техните изложения беше “Професионалното образование и обучение - ключов фактор в местното развитие”, в аспекта на постигане на устойчивст на развитието, разглеждано като устойчивост на  икономиката, на социалното развитие,  на природната среда. Беше споделен опитът на област Андалусия, Испания в проучването на потребностите на местния пазар на труда, благодарение на което са разкрити 17 нови области на заетост и идентифицирани нови потребности от професионално обучение. Този подход отразява неразривната връзка на системата на професионалното образование и обучение с развитието на областта. 

 

В проведената на 9 декември Кръгла маса на тема   БИЗНЕСЪТ И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕСЪТ”  взеха участие: г-н Пейчо Пейчев, зам.областен управител на област Сливен,  г-жа Маргарита Гатева, държавен експерт в отдел „Професионално образование и обучение”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, МОМН, експерти от  Рефионален инспекторат по обраованието - Сливен, зам.кметове и др. представители на общини Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел, директори на професионални гимназии и други училища, в които се провежда професионално образование и обучение и професионални колежи, представители на бизнеса и регионалните структури на национално представителните организации на работодателите и браншови организации,  представители на регионални структури на синдикални централи и браншови синдикални организации,  на Регионална служба по заетостта – Бургас, директори на дирекции „Бюро по труда”- Сливен, Нова загора и Котел и др.

В хода на събитието бяха споделени  добри практики на взаимодействие между бизнеса и институциите, в които се провежда професионално образование и обучение.

Г-жа Славка Тошева, старши експерт по професионално образование в РИО – Сливен, представи презентации на тема: „Системата на професионалното образование  в област Сливен - мрежа, материална база, успехи, трудности, очаквания”, с цел постигане на по-добра информираност на социалните партньори за състоянието на  професионалното образование и обучение в област Сливен.

След информационните панели се състоя дискусия по проблемите, които затрудняват механизма на сътрудничество между бизнеса и професионалното образование и бяха направени предложения за иницииране на нови взаимодействия и форми на сътрудничество за развитието на професионално образование и обучение в област Сливен в съответствие с новите изисквания на националната и на регионалната икономика и предизвикателствата на пазара на труда.

 

 

Професионалното образование и обучение  в област Сливен - резултати от участието на учениците  в олимпиади, състезания по професии, конкурси и др. през учебната 2010/2011 г.
 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАНИ ПО ПРОФЕСИИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН

Бизнесът и професионалното образование - професионалното образование и бизнесът
Кръгла маса
9 декември, 2011 г.
гр. Сливен