Симпозиум на тема: „Град без бариери - туризъм без бариери”

 

Република Турция, гр. Алания, ноември  2011 г.

 

 

От 24 до 28 Ноември 2011  год. в град Алания, Република Турция, се проведе симпозиум на тема „Град без бариери - туризъм без бариери”, организиран от Турската конфедерация на хората с увреждания. По покана на г-н Али Улусой, Президент на „Европейска академия за социално развитие”- Турция, в симпозиума участваха г-жа Веселина Бонева, старши експерт ЧЕО в РИО – Сливен, г-жа Славка Тошева - старши експерт по професионално образование в РИО – Сливен и г-жа Радостина Иванова – директор на Помощно училище ”Академик Тодор Самодумов”- гр. Нова Загора .

Симпозиумът имаше за цел :

 - Да се дискутира ролята на неправителствените организации за приносът им за прилагане на принципите на равенство и достъпност  за хората с увреждания.

- Да се идентифицират предизвикателствата, с които хората с увреждания се сблъскват по отношение на равнопоставеност, достъпна среда, възможности за обучение, туризъм, почивка, спорт;

- Да се дискутира необходимостта от промяна в стандартите за строителство на сгради с обществено предназначение, и изобщо стандарти за градоустройство, с  отчитане на  нуждите на хората с различни видове увреждания;

 - Да се обменят опит и добри практики за интегриране на хората с увреждания и създаване на достъпна среда и градове без бариери;

- Да се проучат начините за осигуряване на равнопоставеност ;

В симпозиума участваха 300 представители на различни организации за хора с увреждания от РТурция и 15 чуждестранни делегати, от които 4 от България. Работни езици бяха турски и английски език.

 По време на симпозиума бяха споделени успешни Европейски практики по темата на симпозиума, в т.ч. и в областта на неформалното образованиеи обучение и бяха представени дейности по национални и Европейски проекти, свързани с работатата с деца със специални образователни потребности и хора с увреждания.

От наша страна г-жа Веселина Бонева представи на вниманието на участниците в симпозиума доклад и презентация на тема „Обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности”.

Беше заявен интерес от страна на професионални училища и неправителствени организации  от РТурция за съвместна работа по проекти с български професионални училища по програмите Коменски, Грюндвиг и Леонардо да Винчи, в това число и за стажуване на ученици от двета страни на разменни начала.