На 11 и 12 май 2011г.  г-жа Веселина Бонева –старши експерт по чуждоезиково обучение в РИО –Сливен взе участие в Европейска конференция на тема „Регионалните партньорства „Коменски” – създаване на Европейска  мрежа на регионите”.

  РИО –Сливен е координатор на  проект TIVE ”Традиции и иновации в професионалното образование”.Партньор по проекта е Регионален директорат –гр.Маниса ,Турция.

  В конференцията  участваха  представители на местни и регионални власти от около 30 европейски страни, които координират Регионални партньорства –Коменски, , членове на националните агенции, отговорни за програмата "Коменски", представители на европейски асоциации на регионите и градовете, както и членове на Комитета на регионите и Европейската комисия.

  Конференцията  се организира от Европейската комисия и Френската Национална агенция  за членовете на регионални и местни образователни власти, отговорни за изпълнението на Регионални партньорски проекти.  Конференцията  имаше  за цел да осигури възможности за представителите на тези власти да помислят върху постиженията на техните проекти през последните две години. Също така бе предоставена възможност за обсъждане на предизвикателствата, които  очакват  училищното образование в Европа,  в което регионалните и местни власти играят ключова роля. Преди всичко, конференцията имаше за цел да улесни създаването на мрежи от региони, с цел да се положат основите на бъдещо сътрудничество между европейските региони и да се даде по-добра видимост на политиката за иновации разработени чрез партньорства.

  В двудневната програма на конференцията бяха включени  пленарни сесии и тематични семинари, предоставящи на участниците форум за обсъждане на многобройни тематични области, свързани с текущите  партньорства и добавената стойност на регионалното сътрудничество в училищното образование. Създадена бе  среда  за изграждане на мрежи за обсъждане на общи проблеми, обмяна на опит или намиране на  партньори за бъдещо сътрудничество.