ИНФОРМАЦИЯ

относно съгласуване на предложението за държавен план-прием за учебната 2012/2013 г. в училищата от област Сливен

 

 

 

На 30.01.2012 г. г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен и г-жа Весела Паскалева – ст. експерт по професионално образование участваха в заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Заседанието  се състоя в залата на Областна администрация – Сливен. То беше председателствано от

г-н Марин Кавръков – областен управител на област Сливен.

Беше обсъдено предложението на РИО – Сливен за държавен план-прием за учебната 2012/2013 година по професии и специалности в професионални гимназии, професионални училища и в паралелки за придобиване на професионална квалификация в общообразователни и специални училища на територията на област Сливен, базирано на предложенията на съответните училища и предварително съгласувано с кметовете на съответните общини. Преди обсъждането беше представена мрежата на професионалното образование в областта и анализ на реализирания прием през настоящата учебна година. Беше обърнато внимание на предложения прием по нова професия за област Сливен и за страната – „Агроеколог”, специалност „Агроекология”, в ПГСС – Нова Загора, както и на възможностите за прием в професионални паралелки на ученици със специални образователни потребности.

Предложението на РИО – Сливен беше съгласувано с работодателските организации и с Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

 

 

 

БИСЕРКА ВАСИЛЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО - СЛИВЕН