РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

 Обучителен семинар на  директорите на училища, обслужващи звена и  детски градина от Област  Сливен  в периода 6-8 април 2012 г. във В.С ”Лозенец” област Бургас.

В периода от  6 април до 8 април 2012 г. в изпълнение на Годишния план за дейността на Регионален инспекторат по образованието – Сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година, в гостоприемната база на селище Лозенец, се проведе ОБУЧЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА, ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ от област Сливен, организирано от Регионален инспекторат по образованието – Сливен със съдейстнието на общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. Разгледаната тематика на обучението бе значима, актуална и много полезна за всички участници. В организирането и провеждането на квалификационните дейности участие взеха: г-жа Бисерка Василева – началник на РИО – Сливен, г-жа Лиляна Цонкова – началник на отдел АПФСИО в РИО – Сливен, г-н Димитър Сяров – юрисконсулт на РИО – Сливен, г-жа Мария Петрова – ст. експерт за квалификация на педагогическите кадри, г-жа Веселина Бонева – ст. експерт по чуждоезиково обучение, г-жа Дина Димитрова – ст. експерт по предучилищно възпитание в РИО – Сливен. Представител от Община Сливен бе г-н Йордан Берберов, гл. експерт в отдел ОМДи от Община Нова Загора – г-жа Соня Петрова, началник на отдел ОМСЗС”.

Гост на семинара бе г-н Диан Червенкондев – народен представител от ПП Герб от област Сливен, който приветства всички участници, обсъди с присъстващите директори актуални проблеми в областта на образованието  и направи предложение за организиране на съвметни срещи и кръгли маси по проблемите на образованието.

Програмата на ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА от област Сливен включваше следната тематика:

- Разрешаване на конфликти в училище – същност, причини за възникване, структура, динамика и функции, Модели на поведение за справяне в конфликтна ситуация и технология за решаване на конфликт”. Формата на провеждане бе предимно работа по групи и решаване на тестове.

Обучител - доц. д-р  Марина Николова, преподавател в Технически университет – София, ИПФ – Сливен.

- Промени в трудовото законодателство и най-често срещани пропуски, констатирани при проверки от дирекция „Инспекция по труда” – Сливен.

Лектор  - г-жа Ирена Иванова – директор на дирекция „Инспекция по труда”.

- Разглеждане на закона за обществените поръчки. Процедури за прилагането му, свързани с работа по проекти по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на ЕС:

Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Проект „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти” /УСПЕХ/.

Лектор -  г-н Димитър Сяров, юрисконсулт на РИО – Сливен.

- Обсъждане на конкретни въпроси, свързани с качественото реализиране на дейности по проекта „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Ръководител  – г- жа Лиляна Цонкова, началник на отдел  АПФСИОв РИО – Сливен.

- Запознаване с основните моменти и изисквания при подготовката и провеждането на държавните зрелостни изпити и национално външно оценяване направи г-жа Бисерка Василева, началник РИО – Сливен.

Програмата за обучение на  директорите на ДЕТСКИ ГРАДИНИ включваше:

 

- Семинар – тренинг на тема: „Разпознаване и преодоляване на симптомите на професионално прегаряне /Бърнаут/”.

Обучител - Снежана Илиева – магистър психолог, треньор по позитивна психотерапия, педагог със специализация по предучилищна педагогика.

- Демонстрационен семинар на тема: „Играта и игрови модели с превантивни педагогически функции в обучението на деца и възрастни.”

Обучител - Мая Христова - педагог със специализация по предучилищна педагогика; автор и съставител на над 40 публикации /дидактични материали, помагала и методики за предучилищното възпитание на децата/, координатор към Центъра за креативно обучение по практическа педагогика и приложна психология  „Децата на бъдещето” - Варна.

Директорите на детските градини получиха материали от обучението (на хартиен носител и мултимедийни демонстрации) по двете тематики, специално подготвени от лекторите на Център „Децата на бъдещето” - Варна.

- Промени в трудовото законодателство и най-често срещани пропуски, констатирани при проверки от дирекция „Инспекция по труда”.

Лектор - г-жа Ирена Иванова – директор на дирекция „Инспекция по труда”.

 

Дейностите в Програмата на тридневното обучение бяха много добре балансирани, което бе важна предпоставка за тяхното успешно протичане и удовлетвореност на всички участници от резултатите.

 Процедура по ЗОП (документи)