На 25 февруари 2014 г. се проведе учредително заседание на  Обществено-консултативния съвет към  Регионалния инспекторат по образованието – Сливен. Председател на Съвета е г-н Александър Борисов – началник на РИО – Сливен. В състава му влизат още:  г-н Неджми Ахмед – заместник-областен управител на област Сливен, г-н Йордан Берберов – главен експерт в Общинска администрация – Сливен, г-н Ивайло Енев – заместник-кмет на Община Нова Загора, г-н Златко Колев – главен експерт в Общинска администрация – Твърдица, г-жа Десислава Пепелишева – началник на отдел в Община Котел, представители на синдикатите – г-жа Янка Беломорова – председател на Съюза на българския учител – Сливен, г-н Николай Неделчев – председател на Регионалния синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, г-жа Лидия Димитрова – председател на Независимия учителски синдикат – Сливен, г-н Митко Митев – председател на общинската структура на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и г-жа Моника Сярова – директор на ОС на БЧК. В заседание участваше и г-н Стефан Попов – председател на местната секция на Съюза на математиците в България, чиито включване в Съвета предстои, както и експерти  на Регионалния инспекторат по образованието.

Съветът се създава, за да подпомага началника на РИО – Сливен при формиране на позиции, становища и приемане на инициативи в областта на образованието, при спазване принципите на публичност и прозрачност. Консултативният орган ще предлага мерки за постигане на резултати и устойчивост в развитието на регионалните образователни политики.

Обществено-консултативният съвет ще провежда обсъждания, ще дава мнения и предлага конкретни инициативи по проблемни теми, свързани с управлението на образованието и реализирането на образователни политики на територията на областта.

На първото заседание на Обществено-консултативния съвет членовете бяха запознати с Рамковите правила за дейността му. Дневният ред включваше още информация за училищната мрежа в областта и въпроси, свързани с нейната оптимизация, запознаване с предвидения държавен план-прием в област Сливен за следващата учебна година и обсъждане на въпроси по процедурата за прием на ученици в първи клас.

Всички участници в Съвета се обединиха около направеното предложение следващите заседания да се проведат в края на учебната година, за да се обсъдят постигнатите резултати от образователно-възпитателния процес и в началото на следваща учебна година за да бъдат разгледани възникналите проблеми и да се обсъдят мерки за тяхното решаване.

В заключителната част на заседанието членовете споделиха, че е налице необходимост от съществуването на Обществено-консултативния съвет, като орган, в който участват представители на организациите с активна позиция в областта на образованието.