В периода 14.10.2015 г. – 16.10.2015 г. Регионален инспекторат по образованието – Сливен беше домакин на работна среща, организирана от Министерство на образованието и науката с директорите на възпитателни училища-интернати и социално-педагогически интернати в страната.

В работната среща взеха участие г-жа Пенка Иванова – директор на Дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ в МОН, г-жа Грета Ганчева – директор на Дирекция „Достъп до образование и подкрепа в развитието“ в МОН, г-жа Илияна Кехайова – държавен експерт в Дирекция „Достъп до образование и подкрепа в развитието“ в МОН, г-жа Венка Вучкова – координатор по проект „Включващо обучение“ на МОН, г-жа Бисерка Михалева – началник на РИО – Сливен, г-жа Илонка Толева – ст. експерт по интегрирано обучение и специални училища в РИО – Сливен, директорите на възпитателни училища-интернати и социално-педагогически интернати в страната, както и секретарите на МКБППМН към общините Сливен, Ракитово и Тутракан.

По време на срещата се обсъдиха предстоящите реформи в областта на правосъдието за детето и в системата на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати.

Беше представен и нов проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на Министерство на образованието и науката, като една от дейностите му се предвижда да бъде насочена към реформите в  правораздаването за деца, а именно: „Подготовка за въвеждане на алтернативни модели за работа с ученици с девиантно поведение, настанени във възпитателни училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ) и за реформиране на организацията и функционирането на ВУИ и СПИ“.

                Участниците в срещата посетиха новооткрития Център за психологическа подкрепа за деца и семейства, част от който е и „Синя стая“ и Центъра за интензивна социално-възпитателна работа, към който са разкрити Преходно жилище и Наблюдавано жилище.