Областна конференция за обмяна и популяризиране на добри практики при реализиране на извънкласните и извънучилищни дейности по проект  

„Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ”.

 

На 10 юни 2015 г. в залата на Регионален инспекторат по образованието – Сливен и в актовата зала на ОУ „Димитър Петров“ – Сливен се проведе Областна конференция за обмяна и популяризиране на добри практики при реализиране на извънкласните и извънучилищни дейности по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ”. Целта на форума беше да се споделят добрите практики и да се представят постиженията от съвместната работа на учениците и техните ръководители. С доклади и презентации участваха представители на всички 47 училища, в които през настоящата година се изпълняват проектни дейности.

Участниците в Областната конференция бяха приветствани от г-жа Пенка Иванова, административен ръководител на проект „УСПЕХ“ и директор на дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ в Министерство на образованието и науката и от г-жа Бисерка Михалева, регионален координатор по проекта и началник на Регионален инспекторат по образованието – Сливен. Във форума участваха експерти от РИО – Сливен, директори, помощник-директори, учители, представители на медии.

Четири учебни години в училищата в област Сливен се изпълняваха дейности по проект УСПЕХ. Проектът беше планиран със срок за изпълнение от 3 учебни години, но поради големия интерес към него от страна на ученици, учители и поради отчетени ползи, беше удължен с една година. Изпълнението на дейностите приключи на 15 април 2015 г.

 Бенефициент беше Министерство на образованието и науката, а финансирането се осигури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът бе насочен към всички ученици от І до ХІІ клас, като целта беше чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности да се осмисли свободното им време, както и да се осигури подкрепа за учениците с риск от отпадане от училище, с прояви на агресия или насилие. Училищата, които се включиха, получиха финансиране за организиране и провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности, съобразно желанията и интересите на учениците.

Финансовото обезпечаване на дейността на групите по проекта осигури успешна реализация на вълнуващи ученически проекти, смели идеи, творчески инициативи и иновативни начинания. Учениците, подкрепяни и насърчавани от своите учители, създадоха литературни и художествени произведения, изнесоха театрални и танцови постановки, написаха стихотворения, разкази, есета, издадоха книги, изработиха арт-изделия. Те спортуваха, пътуваха, опознаха и обикнаха природата, пресътвориха мечтите и фантазиите си. Всички, които участваха в дейностите по този проект – и ученици, и учители, и училищните ръководства, натрупаха ценен опит в реализирането на подобни инициативи. Отчита се повишен интерес и съпричастност на родителите към заниманията в училище, което е привлякло родителската общност като участник в част от дейностите. Благодарение на доброто партньорство с медиите, дейностите получиха широка публичност, а училището още повече се утвърди като среда, в която се откриват, развиват и реализират интересите и творческите търсения на учениците.

        Екипът на Регионален инспекторат по образованието – Сливен благодари на училищните ръководства и на учителските колективи, които с неуморния си труд реализираха идеята на проекта – да се превърне училището в по-привлекателно място