РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЛИВЕН

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РАБОТНО СЪВЕЩАНИЕ С ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ В ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ - СЛИВЕН

На 09 октомври 2015 г., от 10:00 ч., в зала № 210 на РИО - Сливен се проведе съвещание на г-жа Бисерка Михалева - началник на РИО - Сливен и на експерти от РИО - Сливен с директори на детски градини, главни учители и учители в подготвителни групи в детски градини и училища от областта. Работната среща беше открита със сърдечно приветствие и пожелания за здраве, многобройни творчески успехи и удовлетвореност през учебната 2015/2016 г. към участниците от г-жа Бисерка Михалева - началник на РИО - Сливен. Старши експертът по предучилищно възпитание Дина Димитрова представи организационните, структурните и образователните параметри на системата на предучилищното възпитание и подготовка в региона и направи сравнителен анализ на данните за състоянието на системата в област Сливен спрямо националните параметри за учебната 2014/2015 г. Бяха направени констатации и препоръки от проведената контролна и методическа дейност на РИО - Сливен, анализ на структурата на педагогическите кадри по образование и възраст, резултати от работата по национални проекти и програми и др. Бяха засегнати въпроси от приетия нов Закон за предучилищното и училищното образование, свързани с прилагането на програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина или училището, което извършва задължително предучилищно образование, с предизвикателствата пред повишаването на обхвата на децата в задължителна предучилищна подготовка и с усвояването на книжовния български език от децата, чийто майчин език е различен от българския. Бяха представени акценти в предстоящата контролна и методическа дейност на РИО - Сливен през учебната 2015/2016 г., в предстоящите дейности по изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и на Националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Обсъдени бяха и други съвместни инициативи с културни и образователни институции, социални партньори и НПО в името на децата и тяхното по-добро бъдеще.