Областна конференция

за популяризиране на добри педагогически практики

от работата на средищните училища в област Сливен

 

На 10 март 2015 г., от 10.30 ч., в зала 210 на Регионален инспекторат по образованието – Сливен се проведе Областна конференция за популяризиране на добри педагогически практики от работата на средищните училища в област Сливен по проект BG051PO001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката.

Общата цел на проекта е подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от І до VІІІ клас от средищните училища в страната.

Участниците в Областната конференция бяха сърдечно приветствани от г-жа Бисерка Михалева, началник на РИО-Сливен и регионален координатор на проекта и от г-жа Янка Беломорова, председател на Синдиката на българските учители в Сливен. Във форума взеха участие експерти от РИО-Сливен, директори, помощник-директори и възпитатели от 21 средищни училища от област Сливен, директори на училища, в които функционират полуинтернатни групи, гости, медии.

На Областната конференция под формата на презентации бяха представени резултатите от въведените добри практики в средищните училища при работа с ученици от различни етноси, с родители и с представители на местната общност в дейностите: организиран отдих и спорт, обедно хранене, самоподготовка, дейности по интереси. Представителите от всички 21 средищни училища показаха разнообразие от форми, интерактивни методи и средства, както и интересни идеи за ангажиране вниманието на учениците и за постигане на удовлетвореност от резултатите.

Участниците в Областната конференция попълниха анкетни карти и по определени критерии избраха най-добрите презентации, които ще бъдат представени на Национална конференция. С еднакъв брой точки се откроиха трима победители:

-         Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Сливен;

-         Основно училище „Найден Геров“ – с. Гавраилово, община Сливен;

-         Начално училище „Любен Каравелов“ – гр. Нова Загора.

Екипът за управление на проекта от РИО-Сливен благодари на директорите и колективите на средищните училища от област Сливен за изградените позитивни взаимоотношения с учениците и родителите, за високата мотивация и всеотдаен труд за развитие на потенциала на всяко дете.

Презентации