ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

На 25 март 2015 г. в ОДЗ „Елица“ – гр. Сливен се проведе открита педагогическа практика с деца от подготвителна група за училище на тема: „Резилиансът – нов подход във възпитанието на човешката безопасност“. Добрата практика, за популяризиране на приложението на интерактивната дъска в образователния процес, е продължение на обучението, организирано от РИО – Сливен през м. януари 2015 г., на тема: „ИКТ в образователния процес с фокус върху дигиталните компетенции на учителя” с лектори доц. д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира Димитрова, преподаватели в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас. Практическата ситуация в детската градина проведе г-жа Валя Узунова. Целите бяха насочени към:

·        Формиране на резилианс (устойчивост) у децата при природни бедствия с помощта на модела: „Аз имам”, „Аз съм”, „Аз мога” за преодоляване на критични ситуации и опазване на здравето и живота като ценност.

·        Осъзнаване и осмисляне на правила за безопасност при природните бедствия наводнение, земетресение, пожар и гръмотевична буря за овладяване на емоциите: паника, страх и несигурност.

·        Прилагане на компютърни информационни технологии и работа с интерактивна дъска за стимулиране на резилианс у децата в предучилищна възраст.

Изграждането на адекватно поведение при бедствени ситуации е част от цикъла на обучение, който се провежда с децата по програмата „Бедствия, аварии и катастрофи“. Целта е в образователна среда да се развиват социалните умения за устойчивост, общуване и самоконтрол в житейски и природни кризи.

В обсъждането на параметрите на откритата практика участваха експертът по предучилищно възпитание в РИО - Сливен Д. Димитрова, директорът на ОДЗ „Елица“ Ир. Дюлгерова, 30 учители от детските градини в област Сливен, преминали  обучението, насочено към интегриране на технологии в детската градина чрез използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска, както и други гости.

В хода на педагогическата ситуация учителите наблюдаваха как с помощта на компютърните информационни технологии и работа с интерактивна дъска може по достъпен и увлекателен начин да се реализират целите и постигнат очакваните резултати. Планираната игрово – познавателна ситуация даде възможност за споделяне и популяризиране на добри педагогически практики от взаимодействието с децата и успешната им подготовка за училище.