Списък на общински детски градини и училища, които участват в техническото и финансово изпълнение на проект BG05M2OP001-3.005-004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Указание за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-3.005-004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Образци на документи по проект BG05M2OP001-3.005-004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Презентация за дейностите по проект АПСПО

 

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001- 3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"