1. Наредба за приобщаващото образование.pdf

Правилник за устройството и дейността на РЦПППО

Правилник за устройството и дейността на ЦСОП

2. Регионален екип за подкрепа за личностно развитие.pdf

3. Условия и ред за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности.doc

4. Организация на дейностите за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.rar

5. Протокол от заседание на екипа за подкрепа за личностно развитие.docx

6. Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика І вариант.docx

7. Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика ІІ вариант.docx

ПЛАН ЗА ПОДКРЕПА